วิธีการสมัคร

ขอบเขตการยื่นคำร้องแก้ไขใบสมัคร

โรงเรียนนายร้อยตำรวจขอสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขข้อมูลในใบสมัครหลังจากที่ผู้สมัครแต่ละรายได้กรอกและบันทึกเข้าสู่ระบบเป็นที่เรียบร้อย โดยจะแก้ไขเฉพาะรายการดังต่อไปนี้

  1. ข้อมูลส่วนของผู้สมัคร - คำนำหน้า,ชื่อ,สกุล,วันเดือนปีเกิด
  2. ข้อมูลส่วนของบิดา - คำนำหน้า,ชื่อ,สกุล
  3. ข้อมูลส่วนของมารดา - คำนำหน้า,ชื่อ,สกุล
  4. ข้อมูลส่วนของตา - คำนำหน้า,ชื่อ,สกุล
  5. ข้อมูลส่วนของปู่ - คำนำหน้า,ชื่อ,สกุล

ทั้งนี้ คำร้องที่ยื่นมาอย่างถูกต้องสมบูรณ์ และแนบหลักฐานที่ออกให้โดยหน่วยงานราชการเท่านั้น จึงจะดำเนินการแก้ไข

ข้อควรระวังในการกรอกใบสมัครออนไลน์

ข้อควรระวัง

  1. ผู้สมัครสามารถสมัครได้ "เพียงครั้งเดียว"

  2. ชื่อ และนามสกุล ที่ท่านกรอกลงใน "ใบสมัครออนไลน์" จะต้องเป็นชื่อและนามสกุลที่ตรงกับบัตรประจำตัวประชาชน

  3. กรุณาตรวจสอบเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนของท่านให้ถูกต้อง เนื่องจากเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนของท่านจะใช้เป็นเลขที่อ้างอิงตลอดการสอบ

  4. การกรอกข้อมูลในใบสมัคร จะต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ ดังนั้นกรุณาตรวจทานข้อมูลให้ละเอียดก่อนคลิกปุ่ม [ส่งใบสมัคร] เพราะเมื่อท่านส่งใบสมัครไปแล้วจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้อีก และหากข้อมูลผิดพลาดอันเกิดจากการกรอกข้อมูลของท่านเองจะถือว่าใบสมัครนั้นเป็นโมฆะ และหากตรวจพบว่าท่านมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กรอกไว้ หรือขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งตามประกาศ จะถือว่าท่านขาดคุณสมบัติและท่านจะไม่สามารถเรียกร้องใด ๆ ได้ทั้งสิ้น

:: กรุณาใช้โปรแกรม Google Chrome  และ Firefox  ในการกรอกใบสมัคร ::


   
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ 90 ม.7 สามพราน นครปฐม 73110
  admission@rpca.ac.th  หรือ    thairpca@gmail.com    โรงเรียนนายร้อยตำรวจ    สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
(บริการเฉพาะวันเวลาราชการ 08.30 - 16.30 น.)
สอบถามปัญหาคุณสมบัติผู้สมัคร โทร.034-311103
สอบถามวิธีการกรอกข้อมูล โทร.034-312037
สอบถามปัญหาทางเทคนิค โทร.02-0712116

รองรับ Google Chrome และ Firefox เท่านั้น